Čtecí plán – kniha Skutků 

Na této lodi je pro každého z vás k dispozici dalekohled. A záleží jen na vás, zda ho využijete. Tento dalekohled je vaše osobní čtení. Moc bych si přál, abychom jako sbor tuto knihu v následujících 2 měsících společně přečetli. Skutky apoštolů je delší kniha a během 8 nedělí nebudeme schopni prostudovat všechny jednotlivé verše.

Tento plán čtení nám pomůže se seznámit blíže s celou knihou, ponořit do Božího slova. V některých týdnech se bude číst více než v jiných, ale klidně si zvolte své vlastní tempo.

1. Týden – 10. – 16. 4. 2023

 1. den: Vzkříšení (Lukáš 24,1-12)
 2. den: Cesta do Emauz (Lukáš 24,13-35)
 3. den: Ježíšovo poslední zjevení v Lukášově evangeliu (Lukáš 24,36-53)
 4. den: Ježíšovo poslední zjevení ve Skutcích (Skutky 1,1-11)
 5. den: Čekání na Letnice (Skutky 1,12-26)

První týden zahrnuje pouze jednu kapitolu Skutků, což nám dá větší prostor se vrátit k Lukášovu evangeliu. Cílem je si vytvořit si spojení mezi těmito dvěma knihami a pochopit úplnější kontext této pasáže.

2. Týden – 17. – 23. 4. 2023

 1. den: Den Letnic (Sk 2,1-47)
 2. den: První dny církve (Sk 3,1- 3,26)
 3. den: První dny církve (Sk 4,1-4,37)
 4. den: Odvážná víra církve (Sk 4,23-5,11)
 5. den: Rostoucí pronásledování církve (Sk 5,12-42)

Oheň, který Bůh zažehl v prvotní církvi, vzplanul v plamen díky odvaze, věrnosti a rozhodnosti apoštolů. Máme příležitost následovat jejich příkladu a žít odvážně ve jménu Ježíše v našich vlastních společenstvích. Namísto toho, abychom nechali strach potlačit naši roli v Božím poslání, můžeme si představit, co by Bůh mohl dokázat s naší věrností. Při studiu prvních dnů církve se zamysleme při modlitbě nad tím, jak můžeme také odvážně žít pro Ježíše.

3. Týden – 24. – 30. 4. 2023

 1. den: Jmenování prvních diakonů (Sk 6,1-7)
 2. den: Štěpánova služba (Sk 6,8-15)
 3. den: Štěpánova obhajoba (Sk 7,1-29)
 4. den: Štěpánova obhajoba (Sk 7,29-53)
 5. den: Štěpánova smrt (Sk 7,54-8,1)

Apoštolové pod vedením Ducha svatého vybrali sedm mužů, aby dohlížení na rozdělování jídla potřebným vdovám. Jaké vlastnosti učedníci hledali? Co to znamená pro mě? Jak se mohu naplňovat více Božím duchem?

Apoštolové se dokázali vzdát služby, která neměla být jejich hlavní prioritou. Co to bylo? Znám své hlavní povolání? Dokáži povědět „ne“ méně důležitým věcem?

Hovořili jsme o tom, že i všední práce může změnit svět. Jaké praktické a všední potřeby můžete v našem sboru naplnit právě vy?

Jaké kroky byste mohli podniknout v rámci vašeho každodenního vztahu s Ježíšem, abyste mohli žít s takovou odvahou jako měl Štěpán? Ačkoli se nám to může zdát nepředstavitelné, jeho tragická smrt způsobila, že se evangelium rozšířilo (Skutky 8,1) a to i mezi lidmi, kteří byli Ježíši nejvzdálenější. Těžké okolnosti nejsou Božím omylem. Bůh nás může povolat i do situace, kterou jsme nikdy nechtěli. Jsme ochotni ho následovat kamkoliv?

 4. týden – 1.  5 – 14. 5. 2023

 1. den: Svědkové v Samařsku (Sk 8,1-25)
 2. den: Svědkové v Judsku (Sk 8,26-40; 9,32-43)
 3. den: Saulovo obrácení (Sk 9,1-31)
 4. den: Dvě vidění (Sk 10,1-23)
 5. den: Pohané přijímají Ducha svatého (Sk 10,24-4)

Co bylo výsledkem pronásledování? Skutky 8, 1–4
Kdo byl Saul a co si o něm křesťané mysleli?
Jaké skupiny lidí Bůh zachraňuje ve Skutcích 8–10. kapitole?
Co text hovoří o Bohu a nás lidech?

„Dávejme si pozor na to, když se budeme setkávat s novými lidmi, kteří hledají Boha, kteří se dožadují milosti, kteří přicházejí ze světa s pohnutou minulostí, s jizvami na těle i duši, se svými zlozvyky, aby nám ani na mysl nepřišly myšlenky typu: „Zbavme se jich, jsou s nimi jen problémy“

 V čem potřebují zažít změnu myšlení, srdce a života?

 5. týden – 15.  5 – 21. 5. 2023

 1. den: Odpor proti spasení pohanů (Sk 11,1-18)
 2. den: Církev v Antiochii (Sk 11,19-30)
 3. den: Herodes pronásleduje církev (Sk 12)
 4. den: První misijní cesta 1. část (Sk 13,1-12)
 5. den: První misijní cesta 2. část (Sk 13,13-52)
 6. den: První misijní cesta 3. část (Skutky 14)

Skutky 11,23-26 Co se můžeme učit ze služby Barnabáše a Pavla v Antiochii? Jak s tím souvisí citát, který máme pověšený v sálu?„Nesnažme se budovat velký sbor skrze programy, ale skrze učednictví.“ Je někdo, komu mohu být na cestě víry povzbuzením?

Skutky 12, 1-11 Jakub byl popraven, zatímco Petr zázračně vysvobozen. Kde ve svém životě vnímám vyslyšenou a nevyslyšenou modlitbu?

Skutky 12,12 Marie otevřela svůj dům pro modlitbu. Komu máme otevřít svůj domov? Koho pozvat? S kým se modlit?

Skutky 12, 13-17 Církev se vroucím způsobem modlí za zázrak, a když se stane, nechce mu věřit. Co by se ve vašem modlitebním životě změnilo, kdybyste se modlili s vědomím, že vás Bůh slyší?

Skutky 13, 1-2 Církev se modlí a postí a Duch svatý pošle jejich 2 nejlepší misionáře dále. Kdy jsem se naposledy od něčeho postil? Jak žít život, který není zaměřený jen na mé potřeby?

Skutky 13, 36 Co se mohu učit z tohoto jediného verše ve kterém je shrnut celý Davidův život?

Skutky 13, 45; Skutky 13, 52 Čím byli naplněni židé a čím učedníci? Čím jsem naplněn já?

Skutky 14 Jaké zázraky a protivenství zakoušeli Barnabáš s Pavlem na jejich misijní cestě?

Skutky 14, 11–15 Srovnej postoj Pavla a Barnabáše s postojem krále Heroda (Skutky 12, 21-23)

 

 6. týden – 22.  5 – 28. 5. 2023

 1. den: Jeruzalémský koncil (Skutky 15)
 2. den: Pavlova druhá misijní cesta: (Skutky 16): Z Derby do Filip (Skutky 16)
 3. den: Pavlova druhá misijní cesta: Tesalonika, Beroa a Atény (Skutky 17)
 4. den: Pavlova druhá misijní cesta končí a začíná třetí misie (Skutky 18)
 5. den Pavlova třetí misijní cesta: Efez (Skutky 19)