Těchto devět slov je jádrem toho, kým chceme být, a připomíná nám, proč jako církev existujeme. 

VIZE: „Více milovat, zakoušet proměnu, skrze Krista, k Boží slávě.“

Více milovat – Církev je místem, kde se učíme více milovat. Ze všeho nejvíc máme milovat Boha a druhé lidi. (Matouš 22, 36-40) Podle naší vzájemné lásky, lidé poznávají, že jsme následovníky Ježíše Krista (Jan 13,34).

 Zakoušet proměnu – Jako církev toužíme zakoušet Kristovu proměnu nejen v nás samotných (2 Kor. 3,18), ale i v našem okolí. (Skutky 2,38-39).

Skrze Krista – To nejlepší pro náš život jsme nalezli v Kristu (2. Korintským 1,20). On je naše největší bohatství. (Filipským 3,8). Vše se v našem životě děje skrze Něho a pro Něho. (Koloským 1,15-18).

K Boží slávě – Toužíme po tom, aby ve všem, co děláme, byl oslaven Bůh.  (1 Kor. 10,31) Chceme žít tak, aby za našimi životy a službou neviděli lidé nás, ale Boží slávu.  (Matouš 5,16)

 

Jak tuto vizi prožíváme?

Bůh se každým z nás setkává na místě, kde právě jsme, proto se tato změna neděje vždy stejným způsobem. Ale každý den můžeme usilovat o to být Kristu více podobni. Každý z nás má svou nezastupitelnou roli v tom, jak více milovat a skrze Krista zakoušet proměnu k Boží slávě.

 

HODNOTY

 Naše poslání v sobě nese 5 hodnot – závazků, které nám ukazují na tyto základy života podobného Kristu. Každého, kdo u nás nachází svůj duchovní domov, povzbuzujeme, aby se s námi na těchto hodnotách podílel.

SPOLEČENSTVÍ

Na víru nejde být sám. Kristus nás smiřuje nejen jako jednotlivce se sebou samým, ale i jako církev s dalšími lidmi. Jádrem toho, že jsme spolu je i schopnost se obětovat společné vizi. (Filipským 1,4-5)

RŮST

Jako lidé jsme nedokonalí, ale mocí Ducha svatého chceme v našem životě zakoušet změnu. Chceme usilovat o růst v mnoha oblastech, a to ve víře, v slovu, v poznání, ve vší horlivosti i v lásce (2 Kor. 8,7). Toužíme růst do podoby Krista po celý náš život, s Božím slovem jako naším průvodcem.

ŠTĚDROST

Kristus je pro nás rovněž příkladem štědrého života. (2 Kor. 8,9) Chceme se učit štědrému životu, být dobrými správci zdrojů, schopností a darů, které nám byly svěřeny.

MISIE

Evangelium, radostná zpráva o tom, jak můžeme být jako nedokonalí lidé Bohem přijati, natolik proměňuje naše životy, že chceme hledat možnosti, jak tuto radostnou zprávu sdílet lidem v Těrlicku, Havířově, České republice, ale i za její hranice.  (Skutky 1,8)

SROZUMITELNOST

Na cestě hledání a objevování křesťanské víry chceme vytvářet prostředí, které bude bezpečné a srozumitelné i pro lidi, kteří Boha teprve hledají. (1 Kor. 9, 20-21)